Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van de leden van de dansschool.
 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.
 5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Inschrijving

 1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
 2. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
 3. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc..
  Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

Cursus

 1. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:-  de globale inhoud van de cursus
  -  het aantal lessen
  -  de tijdsduur van een les
  -  de lestijden
  -  de aanvang van de cursus
  -  de frequentie van de lessen
  -  eventuele overige verplichtingen
 2. De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke
  omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald.
  Dit geldt niet voor cursisten die zelf kiezen om lessen niet te volgen.

Overige verplichtingen

 1. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden.
  Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal  450,- Euro per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.  Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie:
  - Indien de (voormalige) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 15) is vervat.
 2. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en de dansschool dit expliciet aangeeft.
  Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.

Disclaimer

De website van Dansschool Le Haen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.